Algemene voorwaarden RMC Consultancy

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RMC Consultancy, gevestigd te Vijfhuizen, Ravelijn 10, hierna te noemen “RMC” en zijn mede bedongen ten behoeve alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor “RMC” werkzaam zijn.

De wederpartij van RMC is degene aan wie RMC enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door RMC gedane werkzaamheden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waarbij RMC zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod, offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door RMC zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden RMC slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen RMC en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
1.4 Door ondertekening van de offerte of dienstverleningsovereenkomst geeft de opdrachtgever aan bekend te zijn en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
1.5 RMC behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden aan te passen.


Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 In de offertes van RMC wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
2.2 Alle schriftelijke aanbiedingen van RMC zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2 Aan RMC verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot een inspanningsverplichting van RMC, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat RMC een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
2.4 RMC is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.5 Aanvulling(en) op of wijziging(en) van een al tot stand gekomen overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.


Artikel 3. Medewerking door de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan RMC die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking aan RMC zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is RMC bevoegd tot opschorting van de uitvoer van de opdracht en of het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.
3.2 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan RMC verschafte informatie, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.


Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1 RMC zal de dienst of opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de door opdrachtgever gemaakte afspraken.
4.2 RMC veronderstelt dat de opdrachtgever gerechtigd is om RMC inzicht te geven in de personeelsdossiers en andere relevante informatie. Opdrachtgever vrijwaart RMC van elke claim in verband met mogelijke privacy- en persoonsbescherminsgwetgeving inzake voorbedoelde inzage.


Artikel 5. Inschakeling van derden

5.1 Het is RMC toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever voor zover daarover geen andere schriftelijke afspraken wordt gemaakt.
5.2 Voor zover RMC bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van de van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van Arbo-artsen, arbeidsdeskundigen, advocaten etc., zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever. RMC zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. RMC is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.


Artikel 6. Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en /of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door RMC dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgend de gebruikelijke tarieven van RMC.
6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigen van de werkzaamheden als bedoelt in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van RMC een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen tegenover opdrachtgever te voldoen, is RMC bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.


Artikel 7. Honorarium en betaling

7.1 De honorering van RMC berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
7.2 Indien er een vaste vergoeding voor het geheel is overeengekomen, dan is deze opgenomen in de overeenkomst.
7.3 Noodzakelijke reis- en verblijfskosten en administratiekosten zoals telefoon-, fax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de dienst of opdracht door RMC worden gemaakt, worden naast de uurtarieven of overeengekomen vaste vergoeding afzonderlijk in rekening gebracht.
7.4 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
7.5 De opdrachtgever zal kosten van derden, welke gemaakt worden door RMC in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derden voldoen.

7.6 Verloopt betaling aan derden via RMC dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is RMC gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.
7.7 De wijze van en de frequentie van het verzenden van de declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten vindt plaats conform hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen in de overeenkomst. De afspraken over de wijze en frequentie van facturatie kunnen per overeenkomst en opdracht verschillen. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast.
7.8 RMC verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt niet indien er op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.


Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet ander is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na ommekomst van de betalingstermijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, verkeert de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in verzuim.
8.2 RMC is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering de uitvoer van de opdracht te staken indien zij reden heeft om te twijfelen aan de nakoming van de financiële verplichtingen van de opdrachtgever.
8.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een contractuele rente in rekening worden gebracht van 3% per maand. Delen van de maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
8.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden contractueel vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00 exclusief BTW.
8.5 Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van RMC dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk te kennen. Indien opdrachtgever niet aan het bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.


Artikel 9. Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren- of de afname van- of betaling voor diensten te weigeren, tenzij RMC schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en RMC ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.


Artikel 10. Overmacht

10.1 RMC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor RMC redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van RMC ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
10.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van RMC geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim van en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-,- invoer-, of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dan gebondenheid niet meer van RMC kan worden gevraagd.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van RMC evenals van haar werknemers en de door RMC bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van RMC wordt uitgekeerd, inclusief het door RMC te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan de belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
11.2 In het geval dat de in artikel 11.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van RMC in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van RMC evenals van haar werknemers en de door RMC bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 3.000,-.
11.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
11.4 RMC is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in de door RMC gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door RMC kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
11.5 RMC is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.


Artikel 12. Klachten

12.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht aan RMC kenbaar worden gemaakt.
12.2 Klachten, als onder 12.1 bedoelt schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
12.3 In geval van terecht uitgebrachte klachten heeft RMC de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag of het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.


Artikel 13. Leveringstermijn

13.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als indicatie en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 14. Annulering

14.1 In geval van annulering door de opdrachtgever van de overeengekomen opdracht brengt RMC bij de opdrachtgever tot vier weken van aanvang 25% van het honorarium in rekening en erna 100% ongeacht de reden van annulering.
14.2 Verzetten of aanpassen van vastgelegde data kan alleen in overleg en met toestemming van RMC geschieden.
14.3 RMC heeft het recht zonder opgave van redenen de opdracht te annuleren. Opdrachtgever heeft in deze gevallen recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag.


Artikel 15. Opzegging

15.1 Opdrachtgever en RMC kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging verzetten.
15.2 De overeenkomst mag door ieder der partijen (tussentijds) schriftelijk worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in dat geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de nader partij een schuldsanering treft, of om enig andere reden haar activiteiten staakt of indien de partij het ontstaan van één van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
15.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door RMC, heeft opdrachtgever het recht op medewerking van RMC bij overdracht aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen. RMC behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van declaraties voor de door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking worden gesteld. Voor zover de opdracht van de werkzaamheden voor RMC extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
15.4 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.


Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan redelijkerwijs bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
16.2 Door de opdrachtgever aan RMC verstrekte persoonsgegevens zullen door RMC niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan RMC verstrekte opdracht.


Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van RMC is het Nederlandse recht van toepassing.
17.2 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Haarlem bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.