Financieel voordeel WIA aanvraag

Ik kreeg de vraag van een van mijn opdrachtgevers een medewerker te begeleiden bij een WIA-aanvraag. Op zich niets bijzonders, het is een opdracht zoals ik deze regelmatig krijg.

De WIA-aanvraag is voor medewerker spannend en stressvol, het gaat immers over zijn (financiële) toekomst?  Ook het re-integratieverloop van de afgelopen twee jaar heeft medewerker zich niet zekerder doen voelen, het is per slot van rekening niet gelukt om terug te komen in het arbeidsproces. De beslissing van UWV is van groot belang, wellicht heeft medewerker het WIA-vangnet wel nodig tot aan zijn pensioen. Vanzelfsprekend dat medewerker denkt “als dit maar goed gaat”. En dan is het maar goed dat medewerker geen kennis heeft van de gevolgen van “geen werk en hier volgens UWV wel mogelijkheden voor heeft”. Hij zou geen oog meer dicht doen.

Ook de werkgever vindt de WIA-aanvraag van deze medewerker spannend. Het is de afgelopen twee jaar niet gelukt om medewerker aan het werk te krijgen en werkgever weet dat wanneer UWV van mening is dat er onvoldoende re-integratie-inzet is geweest, dit op een sanctie kan uitlopen van een derde loondoorbetaling jaar. Dit terwijl werkgever al twee jaar het loon van medewerker doorbetaalde. Ook de kosten van de begeleiding en re-integratie hakten er flink in. Daarnaast werd het voor de collega’s van medewerker op enig moment te belastend om de werkzaamheden van hun zieke collega ook nog te blijven uitvoeren waardoor er voor een (tijdelijk) kostbare vervanging werd gekozen. En wanneer medewerker in aanmerking komt voor een WGA-uitkering (onderdeel van de WIA) zal werkgever nog eens voor 10 jaar worden belast voor de kosten hiervan. Al met al een voorbeeld uit de praktijk dat toont dat het verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor zowel werknemer als werkgever een fors risico is.

Ik haal veel voldoening uit de begeleiding van medewerkers bij de WIA-aanvraag. Wanneer ik hierin word bevestigd doordat medewerker aangeeft deze begeleiding op prijs te hebben gesteld en dit geholpen heeft de stress te verminderen, word ik hier blij van.

Dit voorkomt echter niet dat ik ook zakelijk naar mijn opdracht kijk. En met een risicomanagement bril op de kwestie behandel. Zo zal ik medewerker uitgebreid informeren over de handelswijze van UWV en hem voorbereiden over mogelijke uitkomsten van de WIA- beoordeling en geldende wet- en regelgeving. Ook het belang van mogelijke vervolgstappen na de WIA-beoordeling zal ik met werknemer doornemen.

Met betrekking tot de financiële gevolgen van werkgever werd ik weer bevestigd in mijn idee dat werkgevers soms veel geld laten liggen.

Mobiliteit korting voor 56-plussers

Na de ontvangst van het werkgeversdossier viel het mij op dat medewerker in 2017 bij werkgever in dienst is gekomen vanuit een WW-situatie. voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde werknemer van 56 jaar of ouder had werkgever recht op een mobiliteit korting van € 7000,– per jaar gedurende 3 Jaar.

Sinds 1 januari 2018 verving het loonkostenvoordeel (LKV) deze mobiliteit bonus. Zonder zich te realiseren welk voordeel hierdoor voor werkgever ontstond heeft werknemer voor 1 januari 2018 een doelgroep verklaring LKV aangevraagd. Dit is het bewijs dat werknemer voor zijn dienstverband bij werkgever recht had op een uitkering van UWV en ontstond voor werkgever vanaf 1 januari 2018 recht op het LKV.

No riskpolis

Door het van UWV ontvangen bericht over de door medewerker aan te vragen WIA-uitkering bleek dat deze WIA-aanvraag ontstond uit een ziekmelding in oktober 2016 vanuit het WW recht. Op een later moment (01-04-2019) meldde medewerker zich bij mijn opdrachtgever ziek. Door de door werknemer aangevraagde doelgroep verklaring en de hieruit volgende no-riskpolis ontstond voor werkgever een recht op een ziektewet vangnet uitkering. Deze kan met terugwerkende kracht van ten hoogste 1 jaar worden aangevraagd. Wel zal UWV een boete opleggen ad. € 455,- voor de te late melding. Het financiële voordeel van de ziektewet vangnet uitkering maakt de opgelegde boete alleszins acceptabel.

De behandeling van deze WIA-aanvraag bevestigde mij weer eens hoe interessant ik mijn vak vind. Het behandelen van deze WIA-aanvraag leverde een gerustgestelde medewerker en een meer dan tevreden klant op.

Reactie plaatsen